Γεννήτριες Aerosol – DSPA

Το κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA υπό μορφή αερολύματος, αποτελείται από λεπτά και υπέρλεπτα σωματίδια αλάτων αλκαλικών μετάλλων διεσπαρμένα σε αέρια που αποτελούνται κυρίως από άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς. Παράγεται μέσω μίας αντίδρασης οξείδωσης (εξώθερμη αντίδραση) από τη στερεά γόμωση που περιέχεται στο εσωτερικό της γεννήτριας aerosol DSPA, χωρίς να τελεί υπό πίεση.

Το aerosol DSPA είναι μη αγώγιμο μέσο, και έχοντας ογκομετρική δράση διαχέεται σε όλο τον όγκο του προστατευόμενου χώρου. Το aerosol DSPA παραμένει σε φυσική αιώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου και στη συνέχεια εάν δεν γίνει εξαερισμός του χώρου τα σωματίδια του aerosol κατακάθονται υπό τη μορφή υπέρλεπτης σκόνης, σε πολύ μικρή ποσότητα.

Το aerosol DSPA τόσο σε μορφή στερεάς γόμωσης όσο και σε μορφή αερολύματος είναι φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Set-06 aangepast

Τρόπος Δράσης – Μηχανισμός Κατάσβεσης

H φωτιά είναι μία αντίδραση καύσης, κατά την διάρκεια της οποίας, λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες αντιδράσεις ανάμεσα στο οξυγόνο, στα αέρια της καιγόμενης ύλης, στη θερμότητα που υπάρχει στη φλόγα της φωτιάς και τέλος στις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς παραγόμενες ενώσεις (κυρίως O∙, H∙ και ΟΗ∙) που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της φωτιάς και ουσιαστικά είναι ενώσεις οξυγόνου που περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια, στα οποία και οφείλεται η εξαιρετικά μεγάλη δραστικότητά τους. Οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται με εξελισσόμενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η κατασβεστική δράση του aerosol στηρίζεται ακριβώς στη διακοπή της αλυσιδωτής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθότι οι περιεχόμενες σε αυτό ενώσεις καλίου έχοντας πολύ μικρή ενέργεια ιονισμού, δεσμεύουν τις παραγόμενες ασταθείς ελεύθερες ρίζες προς σχηματισμό της σταθερής ένωσης KOH, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης το aerosol DSPA δεν δεσμεύει το οξυγόνο και έτσι η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει. Η συγκέντρωση του aerosol στον προστατευόμενο χώρο μετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στον προστατευόμενο εξοπλισμό.

Σχηματικά, τρόπος δράσης του aerosol αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Γεννήτριες Aerosol DSPA

Το aerosol DSPA περιέχεται σε στερεά μορφή σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο κύλινδρο, που ονομάζεται γεννήτρια aerosol DSPA.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι εγκεκριμένες για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης για την πυρόσβεση κλειστών χώρων με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων. Είναι πιστοποιημένες και κατάλληλες για κατάσβεση φωτιάς τύπου Α, Β και C, δηλαδή από στερεά, υγρά και αέρια και υπό ηλεκτρική τάση έως 40kV. Επίσης είναι πιστοποιημένες για χρήση και σε επικίνδυνες περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει εκρηκτική ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζονται από άποψη επικινδυνότητας ως Ζώνη 2 (ΙΙ), παρουσία αεριών κατηγορίας ΙΙC, κλάση θερμοκρασίας Τ5 (II 3 G Ex nA IIC T5 Gc), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/9/EC.

Οι γεννήτριες aerosol dspa, είναι διαθέσιμες σε μια πολύ μεγάλη σειρά συσκευών, που μπορούν να καλύψουν από πολύ μικρούς (0,3 m3) έως και πολύ μεγάλους χώρους (134 m3).

Ενδεικτικά οι γεννήτριες μικρής ογκομετρικής κάλυψης DSPA 0.3, DSPA 11/1, DSPA 11/2, DSPA 11/3, DSPA 12/1, DSPA 12/2, DSPA 12/3, και DSPA 12/4, είναι πολύ μικρών διαστάσεων, κατάλληλες για τοποθέτηση μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες, ψευδοροφές, ψευδοπατώματα και γενικότερα μέσα σε πολύ μικρούς κλειστούς χώρους.

Αντίστοιχα οι γεννήτριες μεσαίας και μεγάλης ογκομετρικής κάλυψης DSPA 11/4, DSPA 11/5, DSPA 11/6, DSPA 8/1 και DSPA 8/2, είναι ιδανικές για την κάλυψη μεσαίων και μεγάλων χώρων όπως χώροι αρχείων, αποθηκών, μετασχηματιστών, ηλεκτρικών πεδίων Χ.Τ και Μ.Τ και άλλων μεγάλων βιομηχανικών χώρων.

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμες οι φορητές γεννήτριες aerosol DSPA 5 που ενεργοποιούνται χειροκίνητα από το χρήστη, πετάγονται από απόσταση στη φωτιά και επιτυγχάνουν κατάσβεση σε συνθήκες ολικού κατακλυσμού σε χώρους μέχρι 150m3.

Τέλος διατίθενται οι αυτόνομες γεννήτριες aerosol NOFIQ 20 και NOFIQ 80, οι οποίες περιλαμβάνουν στο εσωτερικό, εκτός από το κατασβεστικό υλικό και δύο αισθητήρες (CO & ΔΤ) για την ανίχνευση της φωτιάς. Οι αυτόνομες γεννήτριες της σειράς NOFIQ λειτουργούν με μπαταρία και δεν απαιτείται πίνακας κατάσβεσης ούτε εξωτερική τροφοδοσία.

Η χημική σύσταση του κατασβεστικού υλικού aerosol DSPA που περιέχεται σε όλα τα μοντέλα γεννητριών DSPA, είναι ακριβώς ίδια, διαφέρει μονάχα η ποσότητα της στερεάς γόμωσης και ο τρόπος διάχυσης του παραγόμενου aerosol μέσα στον προστατευόμενο χώρο που ανάλογα με τη γεννήτρια μπορεί να γίνεται περιμετρικά ή αξονικά.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα κατάσβεσης και γι’ αυτό αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη στα συστήματα ολικού κατακλυσμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τυπικοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA είναι:

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οικονομία

• Χαμηλό κόστος προμήθειας

• Μειωμένο κόστος εγκατάστασης

• Χαμηλό κόστος συντήρησης

Ασφαλές και αξιόπιστο για τον εξοπλισμό

• Εφαρμογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση μέχρι 40 kV.

• Δεν διαβρώνει τα προστατευόμενα αντικείμενα

• Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

• Εξασφάλιση ενεργοποίησης και με εφεδρικούς τρόπους

Χωρίς Φιάλες και υδραυλικές σωληνώσεις

• Απουσία φιαλών υπό πίεση

• Χωρίς υδραυλικές σωληνώσεις

• Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος αποθήκευσης των φιαλών

• Ευκολία εγκατάστασης

• Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης

Καινοτομία κατάσβεσης

• Κατάσβεση με χημικό τρόπο χωρις να δεσμεύει το οξυγόνο

• Απουσία θερμικού σοκ στον προστατευόμενο εξοπλισμό

• Αυξημένη κατασβεστική ικανότητα

• Μεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόμενο χώρο

• Αυξημένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη

Φιλικό προς το περιβάλλον

• ODP = 0

• GWP=0

Φιλικό προς τον άνθρωπο

• Μηδενική τοξικότητα

• Δεν δεσμεύει το οξυγόνο

parallax background

Συχνές Ερωτήσεις

1Το aerosol DSPA δεσμεύει το οξυγόνο του προστατευόμενου χώρου?
Όχι, κατά την κατάσβεση το aerosol DSPA δεν δεσμεύει ούτε μειώνει το οξυγόνο μέσα στον προστατευόμενο χώρο. Το aerosol DSPA σβήνει τη φωτιά με χημικό τρόπο δρώντας στις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
2Χρειάζονται οι γεννήτριες DSPA αναγόμωση;

Όχι, δεν γίνεται αναγόμωση των γεννητριών ποτέ. Το στερεό κατασβεστικό υλικό δεν φθείρεται, δεν αλλοιώνεται και δεν διαρρέει από την γεννήτρια. Η δε γεννήτρια δεν χρειάζεται έλεγχο πίεσης, γιατί το κατασβεστικό υλικό δεν βρίσκεται υπό πίεση.

Επίσης οι γεννήτριες DSPA μετά την ενεργοποίηση ή μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, δεν αναγομώνονται και θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργιες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα, για την παραλαβή των γεννητριών προς καταστροφή!

3Πόσο διαρκεί η επίδραση του aerosol DSPA?
To aerosol DSPA θα συνεχίσει να παρέχει προστασία από επανάφλεξη στο χώρο για περισσότερο από 30 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας. Ωστόσο ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τυχόν διαρροές του υλικού που μπορεί να υπάρχουν από πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα. Γενικά ισχύει ότι η προστασία διαρκεί για όσο χρόνο το aerosol είναι εμφανές στο χώρο υπό τη μορφή νέφους.
4Η γεννήτρια DSPA τελεί υπό πίεση?
Η γεννήτρια DSPA δεν τελεί υπό πίεση. Κατά την ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της γεννήτριας μια ελεγχόμενη αντίδραση καύσης κατά την οποία η στερεή γόμωση μετατρέπεται σε αερόλυμα το οποίο αποτελείται κατά 70% από αέρια και 30% από μικροσωματίδια (καλίου).
5Ποια είναι η διάρκεια ζωής της γεννήτριας DSPA?
Μπορεί να υπερβεί τα 15 χρόνια όταν φυλάσσεται σε εύρος θερμοκρασίας από -5°C σε 40°C με σχετική υγρασία μέχρι 80%.
6Το αεροζόλ DSPA είναι ασφαλές για ευαίσθητο εξοπλισμό;
Το αεροζόλ είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε χώρους όπου υπάρχει ακριβός και ευαίσθητος εξοπλισμός, διότι δεν διαβρώνει τα αντικείμενα, δεν προκαλεί θερμικό σοκ, δεν φθείρει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το υπόλειμμα που αφήνει αφαιρείται εύκολα. Σημειώνεται ότι το aerosol DSPA δεν περιέχει ενώσεις Να και Cl που προκαλούν οξειδώσεις. Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
7Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA;
Περίπου 30 – 45 min μετά την κατάσβεση, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου, το αεροζόλ επικάθεται σε μορφή υπέρλεπτης πούδρας, δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα που αφαιρείτε εύκολα. Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA. Αναφορικά με τον καθαρισμό του προστατευόμενου χώρου μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος aerosol (εσφαλμένης ή λόγω φωτιάς) σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή ενέργειες (Post fire procedure), υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και εμπειρία για να αποκαταστήσουν πλήρως μετά από ένα συμβάν πυρκαγιάς, ένα χώρο που περιέχει ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στο διαδίκτυο θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα εταιρειών που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων μετά από φωτιά.
8Γιατί η DSPA δεν συνιστά τη χρήση thermocord σε συστήματα ολικής κατάκλυσης;
Οι γεννήτριες DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά μέσω του θερμοευαίσθητου καλωδίου (thermocord). Ωστόσο, η Unimarsafe συστήνει τη χρήση thermocord μόνο για τοπική εφαρμογή μέσα σε μικρούς χώρους (π.χ. μέσα σε ηλεκτρικά ερμάρια) με κατάλληλη σήμανση. Για συστήματα ολικού κατακλυσμού η DSPA δεν συστήνει τη χρήση thermocord, καθότι για την ενεργοποίηση απαιτείται σπινθήρας ή φλόγα χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα προειδοποίησης ή προσυναγερμού. Επίσης ο χρόνος ανίχνευσης της φωτιάς είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τη χρήση ανιχνευτών και επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρόνο καύσης από το σημείο του thermocord που θα έρθει σε επαφή με τη φλόγα μέχρι τη γεννήτρια DSPA.
9Πως προκύπτουν οι προστατευόμενοι όγκοι που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά των γεννητριών DSPA;
Ο προστατευόμενος όγκος που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας DSPA προκύπτει από δοκιμές ογκομετρικής κάλυψης βάσει διεθνών προτύπων (UL 2127, CEN/TR 15276). Συνήθως στους αναγραφόμενους όγκους δεν περιλαμβάνονται συντελεστές ασφαλείας. Σε μια μελέτη πυρασφάλειας, ανάλογα με τη γεωμετρία του εκάστοτε χώρου, ο μελετητής καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα αεροζόλ και επιλέγει τις κατάλληλες γεννήτριες, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας που αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
10Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια γεννήτριες DSPA?
Ανάλογα με τον όγκο του χώρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες γεννήτριες aerosol DSPA οι οποίες σε περίπτωση φωτιάς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Με την χρήση του πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης της DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο μέχρι και 24 γεννήτριες DSPA.
11Τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση που εγκλωβιστεί μέσα στο χώρο κατά την ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA;
Συνίσταται το προσωπικό να εκκενώνει το χώρο πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών, γι αυτό και στα συστήματα προβλέπεται χωριστός ήχος 1ου και 2ου συναγερμού και η ενεργοποίηση του συστήματος γίνεται ορίζοντας κατάλληλη χρονοκαθυστέρηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο παγιδευτείτε μέσα στο χώρο, μην πανικοβληθήτε, το aerosol DSPA δεν είναι τοξικό. Βρείτε κάποιο καταφύγιο (π.χ. κάτω από τραπέζι, γραφείο κλπ), καλύψτε την μύτη και το στόμα με κάποιο ύφασμα (εφόσον δεν υπάρχουν μάσκες ή άλλος εξοπλισμός) και αναπνέετε. Η φωτιά θα σβήσει άμεσα. Η ορατότητα θα παραμείνει περιορισμένη για περίπου 20-30 λεπτά ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου. Τονίζεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή εγκυμονείται από τα προϊόντα της καύσης των υλικών τα οποία απελευθερώνονται στο χώρο κατά τη διάρκεια της φωτιάς.