Αυτόματα Συστήματα Κατάσβεσης

Ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης DSPA συνδυάζει την καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας των γεννητριών aerosol DSPA με την αξιοπιστία και την ασφάλεια ενός πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης. Πρόκειται για μια πλήρως πιστοποιημένη, ασφαλή, αξιόπιστη και αυτόματη λύση κατάσβεσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές όπως, τα δωμάτια server, Αποθήκες, Αρχεία κτλ.

Σε ένα σταθερό σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλυσης, η ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA, σε περίπτωση πυρκαγιάς, γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω εντολής που δίνεται από τον πίνακα κατάσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 15276 και ISO15799. Οι γεννήτριες DSPA, ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτρικού ενεργοποιητή που διαθέτουν χρειάζονται για να ενεργοποιηθούν παλμό ρεύματος στα 24 Vdc, κατάλληλης έντασης και διάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο της γεννήτριας aerosol DSPA.

Ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες Aerosol DSPA αποτελείται από τον παρακάτω πιστοποιημένο εξοπλισμό:

 • Πίνακα κατάσβεσης
 • Ανιχνευτές καπνού και θερμότητας με φωτεινούς επαναλήπτες (εφόσον απαιτούνται)
 • Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού
 • Φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις συναγερμού π.χ κουδούνια, σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά κλπ
 • Μπουτόν ακύρωσης της κατάσβεσης
 • Γεννήτριες aerosol DSPA
 • Μονάδες κατάσβεσης (Activation Module UM 1-4A)
 • Πυράντοχα καλώδια και μικρο – υλικά όπως σηλήνες, κανάλια, γωνίες, κουτιά διακλάδωσης κλπ

Εφαρμογές

Τυπικοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA είναι:

Μετασχηματιστές και ηλεκτρικά πεδία Χ.Τ & Μ.Τ

Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)

Βιομηχανικοί χώροι και αποθήκες

Server & Computer Rooms

Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία

Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα

Στην ναυτιλία

Πλεονεκτήματα Εγκατάστασης

Οικονομία

• Χαμηλό κόστος προμήθειας γεννητριών DSPA

• Μικρό κόστος εγκατάστασης

• Σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης

Αξιόπιστη λειτουργία

• Χωρίς πολύπλοκα συστήματα ενεργοποίησης

• Εξασφάλιση ενεργοποίησης και με εφεδρικούς τρόπους

• Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας

Χωρίς Φιάλες και υδραυλικές σωληνώσεις

• Απουσία φιαλών υπό πίεση

• Χωρίς υδραυλικές σωληνώσεις

• Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος αποθήκευσης των φιαλών

Ευκολία εγκατάστασης

• Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης, χωρίς σωληνώσεις

• Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης

Λειτουργία Συστήματος

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω τοπικού πίνακα κατάσβεσης ο οποίος τοποθετείται έξω από τον προστατευόμενο χώρο.

Το σύστημα πυρανίχνευσης για κάθε περιοχή κατάσβεσης, αποτελείται από 2 ανεξάρτητες ζώνες πυρανίχνευσης, ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόμενο χώρο να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από δύο (2) ανεξάρτητους ανιχνευτές (Cross Zoning) συνδεδεμένους σε διαφορετικές ζώνες.

Όταν η πρώτη ζώνη δώσει σήμα συναγερμού, ενεργοποιείται η σειρήνα που εκπέμπει συνεχόμενο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού (PREALARM ή 1ο στάδιο συναγερμού). Όταν και η δεύτερη ζώνη δώσει σήμα συναγερμού ενεργοποιείται και η φαροσειρήνα εκπέμποντας διαδοχικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού και επικείμενης κατάσβεσης (ALARM ή 2ο στάδιο συναγερμού). Ταυτόχρονα, πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που αποτρέπουν την είσοδο ατόμων στον προστατευόμενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου.

Εφόσον απαιτείται, σε εμφανή και προσιτά σημεία του χώρου τοποθετούνται μπουτόν (Call Point) για τη χειροκίνητη αναγγελία συναγερμού σε περίπτωση φωτιάς. Η χειροκίνητη αναγγελία συναγερμού μπορεί να γίνει απευθείας από κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη του πίνακα.

Κατάσβεση

Οι γεννήτριες aerosol DSPA, ενεργοποιούνται με κατάλληλη εντολή από τον πίνακα, μετά την προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση. Η ενεργοποίηση των γεννητριών μπορεί να γίνει και χειροκίνητα από το χρήστη μέσω του μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης του πίνακα κατλασβεσης.

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της κατάσβεσης μέσω του μπουτόν ακύρωσης. Πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών θα απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού του προστατευόμενου χώρου και θα κλείνουν τα ανοίγματα του χώρου μέσω αυτόματων διαφραγμάτων πυροπροστασίας (fire dampers).

Ο πίνακας κατάσβεσης κάνει συνεχή επιτήρηση των γραμμών πυρανίχνευσης και κατάσβεσης ώστε να γίνεται αυτόματα η διάγνωση κάθε ενδεχόμενης βλάβης ή σφάλματος τόσο στις καλωδιώσεις όσο και στον εξοπλισμό του συστήματος. Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης ή σφάλματος του συστήματος θα εμφανίζεται ένδειξη στον πίνακα μέσω ειδικής λυχνία ένδειξης σφάλματος και θα υπάρχει και ηχητική ένδειξη μέσω βομβητή του πίνακα, ώστε γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης βλάβης.

Μελέτη - Σχεδιασμός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες Aerosol DSPA

Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA, θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο και περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ποσότητας κατασβεστικού υλικού και τον αριθμό των απαιτούμενων γεννητριών DSPA, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας
 2. Τον απαιτούμενο συντελεστή σχεδιασμού (g/m3) ανά κατηγορία φωτιάς
 3. Το ύψος και γενικότερα τη γεωμετρία του χώρου
 4. Τη διάταξη του προστατευόμενου εξοπλισμού
 5. Τα μόνιμα ανοίγματα του χώρου που μπορούν να προκαλέσουν διαρροή κατασβεστικού υλικού
 6. Το συντελεστή απόδοσης της γεννήτριας aerosol
 7. Απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας

Ειδικότερα βάσει της εγκεκριμένης Πυροσβεστικής Διάταξης ΠΔ 15/2014 (ΦΕΚ 3149 Β΄) με τίτλο «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας», η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ καθορίζεται πλέον σύμφωνα με τα πρότυπα CEN/TR 15276: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ» ή/και ISO 15779: «Condensed aerosol fire extinguishing systems− Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance− General requirements».

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Properties

 • Exceptional effective non-toxic fire extinguishing agent
 • Uniquely easy to install and Maintain
 • Tested as per CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 and BRL K23001
 • Approved by EPA for SNAP listing
 • Ecologically safe and environmentally friendly (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
 • Very cost efficient
Ordinary_combustibles Flammable_liquid_and_gas Electrical Fires_involving_solid_materials Fires_involving_liquids Fires_involving_gases CE_marking
Model8-18-2
Dimensions220 x 220 mm
8,6 “ x 8,6”
350 x 220 mm
13,8”x 8,6”
Total weight12 kg
26,5 lbs
18 kg
39,7 lbs
Volume coverage25 - 75 m³
880 – 2650 ft³
53 - 154 m³
1870 – 5440ft³
Discharge time78 sec140 sec
Activation, currentScrew-in starter, 1.3A
Operation conditions-40°C to 54°C/ -40°F to 129°F
Up to 95% RH at 54°C
ColourStandard RAL 3000, other colours upon request

Properties

 • Exceptional effective non-toxic fire extinguishing agent
 • Uniquely easy to install and Maintain
 • Tested as per CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 and BRL K23001
 • Approved by EPA for SNAP listing
 • Ecologically safe and environmentally friendly (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
 • Very cost efficient
Ordinary_combustibles Flammable_liquid_and_gas Electrical Fires_involving_solid_materials Fires_involving_liquids Fires_involving_gases kiwa_mark CE_marking
Model11-511-6
Dimensions217 x 99 mm
8,5”x 3,9”
217 x 99 mm
8,5” x 3,9”
Total weight4 kg
8,8 lbs
4,5 kg
9,9 lbs
Volume coverage11 - 32 m³
390 – 1130 ft³
19 - 55 m³
670 – 1940 ft³
Discharge time50 sec40 sec
Activation, currentScrew-in starter, 1.3A
Operation conditions-40°C to 75°C/ -40°F to 167°F
Up to 95% RH at 54°C
ColourStandard RAL 3000, other colours upon request

Properties

 • Exceptional effective non-toxic fire extinguishing agent
 • Uniquely easy to install and Maintain
 • Tested as per CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 and BRL K23001
 • Approved by EPA for SNAP listing
 • Ecologically safe and environmentally friendly (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
 • Very cost efficient
Ordinary_combustibles Flammable_liquid_and_gas Electrical Fires_involving_solid_materials Fires_involving_liquids Fires_involving_gases kiwa_mark CE_marking
Model11-4
Dimensions165 x 72 mm
6,5”x 2,8”
Total weight2 kg
4,4 lbs
Volume coverage7 - 21 m³
247 – 742 ft³
Discharge time25 sec
Activation, currentBuilt-in starter, 1.3A
Operation conditions--40°C to 75°C/ -40°F to 167°F
Up to 95% RH at 54°C
ColourStandard RAL 3000, other colours upon request